Nieuwe regeling BTW bij verkoop personenwagens

Naar aanleiding van de BTW Beslissing dd 20 oktober 2011 (ET 119.650) gelden vanaf 1 januari 2011 vernieuwde regels m.b.t. de BTW- aftrek van bedrijfsmiddelen. De BTW- aftrek dient namelijk te worden beperkt in functie van het beroepsgebruik (art. 45, §1 quinquies W. BTW). De BTW met betrekking tot het privé gebruikte gedeelte is niet aftrekbaar.

Bovenstaande regeling is bedoeld om van bij het begin de BTW- aftrek correct te regelen en geen BTW meer te moeten rekenen op de voordelen alle aard. Zo staat de fiscus ook toe dat bij de verkoop van een personenwagen, de BTW slechts geheven wordt over de helft van het gevraagde bedrag.

Er dienen wel twee voorwaarden voldaan te zijn opdat de 50% BTW bij verkoop van toepassing zou zijn:

  1. In het jaar van aankoop van de personenwagen moet de BTW aftrek beperkt zijn geweest door ofwel de algemene 50% beperking (art. 45,§ W.BTW) ofwel in functie van het beroepsgebruik (art. 45, §1 quinquies W. BTW)
  2. In het jaar van verkoop dient de BTW- plichtige de nieuwe aftrekregeling toe te passen, m.a.w. in functie van het beroepsgebruik.

Het jaar van aankoop speelt hier geen enkele rol, wel het al dan niet toepassen van de aftrekbeperking bij aankoop.

Noodzakelijk is nog altijd de opmaak van een correcte factuur. De factuur moest naast alle gebruikelijke en verplichte identificatiegegevens ook de specifieke gegevens vermelden m.b.t. het voertuig, alsook de eenheidsprijs (verkoopprijs excl. BTW), de maatstaf van heffing (50% van de eenheidsprijs), het toepasselijk BTW tarief en het bedrag van de verschuldigde BTW.

 

Stel de personenwagen wordt verkocht voor 5.000,00 EUR + BTW. Dan dient de factuur als volgt opgemaakt te worden :

Verkoopprijs            5.000,00 EUR

BTW                          525,00 EUR (5.000,00 x 21% x 50%)

Factuurbedrag        5.525,00 EUR